BAĞIŞ (HİBE)

Gerekli Belgeler :

  1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
  2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler içinVergi Numaraları.
  3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.
  4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.

İşlemin Mali Yönü :

492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (4.a) pozisyonu gereğince;

  1. Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden binde 59,4 oranında tapu harcı, bağışı kabul edenden tahsil edilir.
  2. Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.
  3. Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden Tapu Sicil Müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur.
  4. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.