Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli :

Tapu Müdürlüklerine farklı şekillerde başvurulabilinir.

Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.

1- Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı

Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Sıramatik sistemi bulunmayan müdürlüklerimizde başvuru müdürlüklerimizde belirlenen usule göre gerçekleştirilir.

2- İnternet Bağlantılı Başvuru

Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi e-devlet ( http: / / turkiye . gov.tr ) veya Genel Müdürlüğümüz (http://randevu.tkgm.gov.tr) sisteminden yapılacak işlem için almış olduğu şifre ile birlikte sıra numarasını alır. İnternet üzerinden başvurunun yararı randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sıra numarasına öncelik vereceğinden doğrudan başvuru bölümüne yönlendirerek gereksiz zaman kaybının ve yığılmaların önüne geçilmiş olacaktır.

3- Alo 181Çağrı Merkezi

Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi Alo 181 Çağrı Merkezini arayarak, operatörler yardımıyla randevu alır.

Her üç başvuru şeklinde sıra numarası alındıktan sonra işlem yaptırmak isteyen kişi Müdürlüklerimizdeki Başvuru Bölümünde yetkili personele yapmak istediği işlemi bu rehberde her işlem için gerekli olduğu belirtilen belgeleri ibraz ederek bildirir.

4- WEBTAPU SİSTEMİ ÜZERİNDEN

Web Tapu Sistemi Emlakçı Portalı 27/04/2020 tarihi itibari ile uygulamaya alınmıştır. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine kayıt olan Emlakçılarımız sistemi kullanabileceklerdir.
Ayrıca malikler https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresine e-devlet şifreleri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

WEBTAPU üzerinden başvuru yapıldığında ayrıca randevu alınmasına gerek yoktur.

Web-tapu ile getirilen yenilikler:
• “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusunu  yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.
• Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.
• Ayrıca, tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir.
• Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının birlikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verilmiştir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir.
• Sistem ile işlem sahipleri istedikleri takdirde tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri son aşamaya kadar getirebilmektedir.
• Uygulama ile vatandaşlarımızın elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, eksiklikleri ve  tüm bilgileri sms ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği bir sistem hayata geçirilmiştir.

Başvuru masasında görevli personel gelen başvuruyla ilgili olarak;

– TAKBİS sisteminden taşınmazla ilgili bilgileri kontrol eder.

-İşlemin yapılmasını engelleyici bir durum ya da evrak eksikliği yoksa başvuru belgesini iki suret hazırlayarak, talep sahibinin cep telefonu numarasını ve imzası almak suretiyle kayıt altına alır. Başvuru belgesinin bir sureti talep sahibine verir.

– Eksik evrak ya da işlemin yapılmasına engel bir kısıtlama bulunması halinde işleme başlanılmayıp, başvuru belgesine eksiklikler/engeller yazılır. Bu durumda başvuru belgesinin bir sureti ile ibraz edilen belgeler eksikliklerin giderilmesi için talep sahibine geri verilir.

– Bu aşamadan sonra başvuru sahiplerine Tapu Müdürlükleri dışındaki işlerini takip etmek üzere serbest bir zaman tanınır ya da istekleri halinde Müdürlüklerimizdeki bekleme salonlarında misafir edilirler.

– Talep sahiplerinin işlemi Kurumumuzca sahiplenerek çalışmalara başlanır. Devam eden her işlemden SMS yolu ile başvuru sahibi bilgilendirilir.

ÖRNEK – 1

8510 nolu başvurunuza ait evrak kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz.

-Başvuru belgesi ile kayıt altına alınan müracaat müdürlükte iç işleyişi sağlayan personel tarafından birim amiri yada yardımcısına getirilir.

-Birim amiri gelen müracaatın evrakını kontrol ederek işlemi hazırlayacak olan personele havale eder.

– İşlem havalesi kendisine gelen personel yapılacak olan işleme ait tapu kütüğü üzerinde gerekli kimlik kontrollerini tamamlayarak işlem sahibine ön başvuru masasında bildirmiş olduğu cep telefonu numarasından SMS göndererek işlemin durumu hakkında bilgi verir.

-Görevli personelimizin hazırlamış olduğu işlemin birim amirince kontrolünün yapılmasından sonra işleme ait tapu harçlarını Harç takip sistemi ile internet bağlantılı olarak ilgili bankaya gönderir.

-İşlem sahibine tapu harçlarını ve Döner Sermaye Ücretini ilgili banka şubesine ödeyebileceğine ilişkin SMS gönderilir.

ÖRNEK – 2

8510 nolu işleminize ait 150 TL. Döner Sermaye ve 3600 TL. Tapu Harcı bedelinin ödemesini 055014085202 nolu makbuz ile Ziraat/Halk Bnk.na yapabilirsiniz. Başvurunuz için 09/07/2014-14:30 da randevu verilmiştir. Lütfen belirtilen randevu saatinde müdürlüğümüzde hazır bulununuz.

-İşlem sahibi SMS aldıktan sonra ilgili bankaya giderek hiçbir makbuz olmadan başvuru numarası ile tapu harçlarını yatırarak işleme dahil olan tüm taraflarla birlikte kendisine bildirilen saatte Tapu Müdürlüğünde imzaya hazır olur.

-Görevli personelimiz tüm tarafları akit masasına davet ederek hazırlanan resmi senede/tescil istem belgesine imzaları alarak işlemi sonlandırır.

-Taraflar arasında okuma-yazma bilmeyenlerin olması durumunda iki tanık, Sağır-dilsiz veya Türkçe bilmeyen kişilerin olması halinde de iki tanık ve yeminli tercümanın düzenlenen resmi senede/tescil istem belgesine iştiraki etmeleri sağlanarak imzaları alınır.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE İBRAZ EDİLECEK BELGELERİN ÖZELLİKLERİ

A- Kimlik belgesi:

Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak kullanılabilecek olan belgeler;

-Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Kimlik kartı,

-Avukat kimliği,

– Milletvekili kimliği,

– 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruğuna geçtiği ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgesi,

-Bu belgeler dışında başka bir belgenin(pasaport, sürücü belgesi, memur kimlik kartı …vb) kimlik belgesi olarak kullanılması söz konusu değildir, gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarasının/MERSİS Numarasının ibrazı zorunludur.

B- Fotoğraf:

-Son 6 ay içinde çekilmiş,  Vesikalık, 6x4cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır. (Fotokopi fotoğrafların işlemlerimizde kullanması mümkün değildir)

C-Yetki Belgesi:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketler için;

-Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş,

-2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında verilen ve yetkililerin kimlik bilgilerinin ve TC Kimlik numaralarının açıkça yer aldığı,

-İşlemin yapıldığı yıla ait olan, yetki belgesi olmalıdır.

D- Vekaletname:

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak her hangi bir işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin şekli ve içeriğinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

-Noterlikçe veya Konsolosluklarca “Düzenleme” şeklinde yapılmalıdır.

-Vekaletname, nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgelerine göre düzenlenmiş olmalıdır.

-Vekaletname üzerinde vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılmış olmalıdır.

-Vekaletnamede, yapılacak işleme vekalet verenin verdiği yetki, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça belirtilmelidir (Örneğin; satış, bağışlama, trampa, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde mutlaka vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletname metninde belirtilmelidir).

-Vekaletname tevkilen (Birinci vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise, ilk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olmalı ve bu yetki ikinci vekaletnamede açıkça belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekaletnamede ibraz edilmelidir

-Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.

-Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

  1. Yabancı ülkelerdeki Türk Elçilik ve Konsolosluklarıncadüzenlenen vekaletnameler Türkiye’de vekaletnameye ilişkinhükümlere tabidir.
  2. Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarınagöre düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiği ülkenin yetkilimakamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip, “Apostille” (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılacaktır.

“Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu mercinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.

Ancak, muhtemel sahteciliklerin ve dolayısıyla Hazine sorumluluğunun ve zararının önlenmesi bakımından, yurt dışındaki elçilik veya konsolosluklarımız veya yabancı ülkelerin yetkili makamlarınca ve yurt içindeki noterliklerce düzenlenen vekaletnamelerin tanzim şekli ve içeriği ile yetkilinin imzası ve mühürün doğruluğu yönünden tereddüt edilerek kanaata varılamaması durumunda, tereddüt edilen hususlar da açıklanmak suretiyle konu, bölge müdürlükleri yoluyla Merkez’e intikal ettirilecektir.

E- Zorunlu Deprem Sigortası :

-Tapu Müdürlüğünde işleme konu taşınmazın ev, bina, mesken, konut…vb niteliğinde olması,

– 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken, konut..vb ile ticarethane, büro, iş yeri, dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin aynı ana gayrimenkulde bir arada olması durumunda,

– İşleme konu taşınmazın cinsinin arazi veya arsa olmasıyla birlikte beyanlar hanesinde bina ve evin muhdesat olarak belirtilmesi halinde, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Zorunlu Deprem Sigortası yapma ve yaptırma yükümlülüğü taşınmaz mal maliki ile intifa hakkı sahiplerine getirildiğinden, tapu kütüğü üzerinde tescili veya terkini gerektiren tüm tapu işlemlerinde yetkili sigorta şirketleri ve acenteler tarafından yapılmış bulunan Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

NOT : Bilgiler tkgm.gov.tr adresinden alınmıştır