Tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz mal malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının mahkemeden alınmış veraset belgesinde veya veraset ilamında belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir.

Veraset senedinde mirasçıların hisselerinin gösterilmiş olması,  (iştirakin) bozulduğu anlamına gelmez. Elbirliği halinin bozulmuş olabilmesi için veraset senedinde bu hususun açıkça hiçbir yoruma mahal kalmaksızın belirtilmiş olması gerekir.

Mirasçılar adına iştirak halinde intikalen tescil için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir.

Tapu sicil müdürlüğü veraset senedinde tereddüt ederse ayrıca murisin kayıtlı olduğu  nüfus müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği isteyebilir.

Mirasın intikali bedelsiz edinim (ivazsız iktisap) şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir.
İstenecek Belgeler:

  • İntikali istenen taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malların ada ve parsel numarasını belirtir belge veya mirasçılardan birinin sözlü beyanı,
  • İntikal isteminde bulunan mirasçı veya yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportu,
  • İntikal talebi, temsilci tarafından yapılıyor ise ayrıca temsile ilişkin belge,
  • Tapu senedine fotoğraf yapıştırılması isteniyor ise, talepte bulunan mirasçının veya mirasçıların intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.
  • Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset ilamı veya belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği
  • Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,
  • Taşınmaz malın niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

Mali Yönü:

  1. Murisden mirasçılara intikalde 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 3/b pozisyonuna göre taşınmazların ve sınırlı ayni hakların intikalinden tapu harcı yoktur.
  2. Elbirliği halinde tescilli taşınmaz/ların müşterek mülkiyete çevrilmesinde 492 sayılı Harç Kanununun (4) sayılı Tarifenin 13/c maddesine işlem başına 55 TL tahsil edilmesi gerekir.
  3. Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.