YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de taşımaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz edinebilmektedir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler için, bu rehberin “Başvuru ve izlenen Yöntem”, “Tapu Müdürlüklerinde İbraz Edilecek Belgelerin Özellikleri” ve “Satış” bölümünde yer alan bilgi ve belgelerden başka;

– Alıcının “Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşları ve Edinim Şartları” listesinde bulunan ülke vatandaşlarından olması,

– Taşınmaz askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması ve edinim için olumlu cevap alınması,

Bu nedenle Kadastro Müdürlüğü tarafından çıkarılan harita için döner sermaye ücreti tahsil edilmesi, gerekmektedir.

KANUNİ SINIRLAYICI HÜKÜMLER

1- Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir.

  1. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, ülkemizde en fazla 30 hektar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  2. Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.
  3. Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler tasfiye hükümlerine tabidir.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMLERİ

Yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de taşınmaz edinimleri, 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi ve 16/08/2012 tarihli “2644 Sayılı Tapu Kanunun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik’ le düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili olarak “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri” konulu, 2012/13(1735) sayılı genelgemiz yayınlanmıştır.

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesi ile düzenlenmiştir.

1- Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler.

İlgili özel kanunlar:

– 6326 sayılı Petrol Kanunu,

– 2634sayılı Turizmi Teşvik kanunu,

– 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu,

Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde sınırlama uygulanmaz.

2- Yabancı Ticaret Şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek. ,,,) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Daha Detaylı Bilgi İçin TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz